Witamy na stronie naszej szkoły!

„AKADEMIA KREATYWNOŚCI”

Warsztaty organizowane w czasie ferii szkolnych 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

w godzinach 9.00 – 12.00

1. Zajęcia „Poukładaj sobie w głowie na nowy rok” –  p. E. Zbiegień, p. J. Nowak

2. Szkoła pozytywnego myślenia – p. A. Bartoszczyk-Trochimiuk, p. U. Martyna

3. Warsztaty czytelnicze – p. J. Sawic, p. J. Pańczyk

4. Warsztaty plastyczne – p. M. Misiarz, M. Buryś, A. Dołba, M Jóźwiak

5. Warsztaty z programowania i robotyki – p. D. Momot

6. Warsztaty oskarowe – tajniki sztuki filmowej  – p. K. Augustynek, p. E. Kaznowska

7. Warsztaty muzyczne – p. M. Muszalska, p. B. Korkosz

8. Warsztaty polonistyczne –„ Baśniowy garnek” – p. M. Ćwik, p. M. Skwaryło, p. M. Gil

9. Turniej gier planszowych m.in. Rummikub – p. J. Jarosz, ks. Wojciech Suchowierz

10. „Spotkania z lekturą” – zajęcia czytelnicze i plastyczne dla uczniów klas I-III
       – p. I. Goch, p. A. Harkot

11. Zajęcia  regionalno-plastyczne dla uczniów klas I-III – p. M. Tkaczyk

12. „Najciekawsze bajki i baśnie dla dzieci” –  zajęcia dla uczniów klas I-III– p. J. Dubiel

13. Zajęcia plastyczno-czytelnicze metodą LABOOK dla uczniów klas I-III „Spotkania
       z lekturą” – p. A. Sobczuk

14. Warsztaty zuchowe- p. R. Stadnicka – Olech

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego" zorganizowana w naszej szkole w ramach projektu „Myślę pozytywnie”.

Celem konferencji prowadzonej przez prelegentów Instytutu Edukacji Pozytywnej było przybliżenie pracownikom oświaty (nauczycielom, psychologom, pedagogom) koncepcji pozytywnego myślenia jako priorytetowego w kontekście współczesnej edukacji.
Dziękujemy naszym wspaniałym gościom z Instytutu Edukacji Pozytywnej oraz wszystkim uczestnikom konferencji. Jesteście wspaniali!!!

 Zapraszamy do Szczebrzeszyna

na ogólnopolską konferencję

„Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego"

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję szkoleniową  „Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego" organizowaną w ramach projektu „Myślę pozytywnie”, który jest rozszerzeniem działań w ramach Kompleksowego programu wsparcia pozytywnych zmian opartych na wartościach w podejściu do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie w godzinach 15.00-19.00.

Celem konferencji prowadzonej przez prelegentów Instytutu Edukacji Pozytywnej jest przybliżenie pracownikom oświaty (nauczycielom, psychologom, pedagogom) koncepcji pozytywnego myślenia jako priorytetowego w kontekście współczesnej edukacji.

Uczestnicy konferencji:

 • uzyskają wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • otrzymają indywidualne wsparcie konsultacyjne,
 • otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa
  w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt  „Myślę pozytywnie” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia
i realizuje aktualne zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Programu Zdrowia w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, a także jego uwarunkowań oraz działań profilaktycznych
i wychowawczych prowadzonych przez placówki edukacyjno- wychowawcze.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych:

www.instytutep.pl

myslepozytywnie.pl

 


 

 Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” – to przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w  pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Program zajęć dostosowany został do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając mu rozwijanie pasji i zainteresowań  – język angielski, matematyka, przyroda, chemia, biologia oraz wyrównanie szans edukacyjnych – język angielki i matematyka.

 

 • Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego stwarzają możliwość rozwijania kompetencji oraz zainteresowań językowych, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, a także utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości z języka angielskiego przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach językowych znalazły się m.in.: metoda komunikacyjna, audio-wizualna, audiolingwalna oraz TPR – reagowania całym ciałem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków  przeznaczonych na realizację projektu – tablicy interaktywnej, laptopów, płyt DVD i CD, gier, klocków, plakatów, pacynek, kart pracy, słowników dwujęzycznych, artykułów, readersów oraz flashcards i story cards.   Zarówno różnicowanie metod i technik pracy, jak również stosowanie ciekawych materiałów  dydaktycznych czyni proces uczenia się języka angielskiego bardziej efektywnym.

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiegobiorą udział uczniowie klas I –VII.

 • Zajęcia rozwijające z matematyki mają na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych; wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania oraz zdobywania informacji; doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności; przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych. Zastosowanie metod i form pracy takich jak: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja komputerowa, wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne, gry dydaktyczne oraz użycie komputerowych programów edukacyjnych z pewnością przyczyni się do rozwinięcia zainteresowań i predyspozycji uczniów w dziedzinie matematyki, ukształtowania postaw twórczych oraz przygotuje do efektywnego udziału w konkursach matematycznych.

W zajęciach rozwijających z matematykibiorą udział uczniowie klas I –VII.

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mają na celu wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Uczniowie na zajęciach rozwijają pamięć oraz umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków. Są przygotowywani do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy; rozwijają umiejętności interpretowania informacji. Stosowanie różnorodnych metod, głównie jednak metod aktywizujących z wykorzystaniem gier dydaktycznych (puzzle, domino, krzyżówka, karty, gry planszowe, komputerowe gry dydaktyczne), metody projektów, burzy mózgów, metaplanu, przygotowuje uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. Zastosowanie różnorodnych i atrakcyjnych środków dydaktycznych: gier matematycznych, układanek, modeli figur przestrzennych, prezentacji multimedialnych czy ciekawostek z dziedziny matematyki, pobudza aktywność intelektualną uczniów i uczy logicznego myślenia.

W zajęciach wyrównawczych z matematykibiorą udział uczniowie klas I –VII.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze zachęcają i wdrażają uczniów do prowadzenia prostych prac badawczych, interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym korzystania z przyrządów obserwacyjnych
  oraz pomiarowych  w sposób prawidłowy i bezpieczny. Podczas pracy na zajęciach uczniowie pogłębiają umiejętności związane z  posługiwaniem się technologią informacyjną, encyklopediami, atlasami, kluczami
  oraz programami multimedialnymi. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów pozwala na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwia angażowanie w proces poznawczy  wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagadnień. Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, eksperymentalnym – dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżają uczniom proste metody badawcze, zapoznają je z podstawami przyrody, a także wyposażają w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w dalszym kształceniu. Na zajęciach wykorzystywane są: karty eksperymentów, obserwacji, instrukcje przeprowadzenia doświadczeń, karty zajęć terenowych oraz przyrządy, preparaty, naczynia i szkło laboratoryjne, materiały biologiczne, itp.  Nauczyciele korzystają z zasobów nowej pracowni przyrodniczej oraz wszystkich dostępnych pomocy i materiałów dydaktycznych.

W zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze biorą udział uczniowie klas IV – VI.

 • W czasie zajęć rozwijających z biologii nauczyciel, realizując główne cele i założenia, sprzyja rozwojowi ucznia, kształtuje jego umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Rozwija zainteresowania poznawcze uczniów z dziedziny biologii oraz umiejętności obserwowania środowiska, zachodzących w nim zmian, pozyskiwania   i gromadzenia o nim informacji. Na zajęciach podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane są następujące metody:

W zajęciach rozwijających z biologii biorą udział uczniowie klas VII.

 • Głównym celem zajęć rozwijających z chemii jest kreowanie postawy zdobywcy i badacza, projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych, samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie nawyków krytycznej oceny informacji, interpretowanie wyników doświadczeń chemicznych i formułowanie wniosków na podstawie dokonanych obserwacji. Na zajęciach uczniowie samodzielnie (pod kontrolą nauczyciela) przeprowadzają  doświadczenia pozwalające im na poznawanie
  i rozwijanie wiedzy chemicznej. Korzystają ze specjalistycznych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu.

W zajęciach rozwijających z chemii biorą udział uczniowie klas VII.

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.PROJEKT – "EKSPERCI PROGRAMOWANIA"

Od listopada przy współpracy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu realizujemy w naszej szkole innowacyjny projekt – "Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim". Realizacja programu podzielona została na dwa etapy – pierwszy etap to warsztaty dla nauczycieli, a kolejny to zajęcia z programowania i robotyki dla uczniów. 
Uczestnicy projektu "Eksperci Programowania" – uczniowiei nauczyciele poznają podstawy programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr i Baltie. Dodatkowym atutem projektu są zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków Lego WeDo 2, które w formie zabawy rozwijają kompetencje informatyczne, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. 
Poniżej porcja zdjęć z dzisiejszych warsztatów dla nauczycieli, podczas których zgłębialiśmy tajniki robotyki. 
Warsztaty dla uczniów z zakresu robotyki i programowania będą realizowane już od lutego. 
Projekt "Eksperci Programowania" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020ZNAMY WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 22 listopada w MDK w Szczebrzeszynie odbyła sie "Gawęda o doktorze Klukowskim". Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękną inscenizację.W środę – 22 listopada zapraszamy na wieczór pamięci poświęcony postaci dr. Zygmunta Klukowskiego w 58. rocznicę śmierci kronikarza. Tego dnia będzie także niepowtarzalna możliwość zakupu najnowszego wydania książki "Zamojszczyzna 1918-1959" w promocyjnej cenie 60zł. Podczas spotkania otworzymy także wystawę "Wojenne Rozstania" ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie.  

Ekspozycja opiera się na opowieściach o losach siedmiu rodzin rozdzielonych podczas II wojny światowej. Każda z opowieści oddaje indywidualny wymiar historii, a jednocześnie odsłania różne aspekty wojennych losów Polaków. Więcej informacji o samej wystawie znaleźć można na stronie Muzeum. Ekspozycję będzie można oglądać w sali widowiskowej MDK do końca listopada.


ŚWIĘTUJEMY 99. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – UROCZYSTOŚCI GMINNE


 „Kodowanie na dywanie” w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania

Wpadnij i zachwyć się programowaniem! – to hasło tegorocznych polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania, w ramach którego nauczyciele świetlicy zorganizowali zajęcia dla najmłodszych uczniów „Kodowanie na dywanie”. Dzieci poznawały elementy programowania dzięki materiałom dydaktycznym przygotowanym przez organizatorów CodeWeek. Ideą „Kodowania na dywanie” było propagowanie umiejętności związanych z programowaniem, rozwijanie logicznego myślenia oraz nauka pracy w grupie.


Uczniowie klasy IV wzięli udział zajęciach „Zaplątani w sieci” – prowadzonych przez trenera z firmy szkoleniowej Centrum Działań Profilaktyczny. Warsztaty pozwoliły młodym odbiorcom lepiej zrozumieć zarówno istotę niebezpieczeństw płynących ze współczesnej cywilizacji (media, cyberprzemoc), jak i problemów od wieków towarzyszących naszemu gatunkowi. Podczas zajęć uczniowie zyskali cenną wiedzę, która pomoże im uniknąć wielu zagrożeń oraz pozwoli bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii.

Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym,
że nie trzeba rozumieć, by czuć.
Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się wydarzyło,
rany w sercu są już zbyt głębokie.


Carlos Ruiz Zafón

 


W naszej szkole, od listopada 2017r. nauczyciele i uczniowie kl.1-3 realizować będą za pośrednictwem Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca, projekt pt. „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM”

Nauka programowania staje się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji.

Projekt „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM” wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Projekty „Eksperci Programowania” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych i organizacyjnych szkół z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego

Projekt jest skierowany do:

 1.  Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , którzy będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu programowania i nauki programowania;
 2. Uczniów klas 1-3, którzy będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych  prowadzonych przez każdego nauczyciela z trenerem w roli mentora.

Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

W ramach projektu szkoła otrzyma narzędzia edukacyjne pozwalające na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z nauki programowania:  – zestawy LEGO WeDo 2.0   – zestawy klocków wzbogacone o urządzenia umożliwiające tworzenie ruchomych robotów, sterowalnych z poziomu komputera lub tabletu;  – kamera USB; – tablety; – maty do nauki programowania. 


13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie zostały rozdane nagrody Burmistrza. Trzy uczennice Joanna Brożek, Gabriela Kościk i Anna Biczak otrzymały stypendia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne.

Również Pani Dyrektor Aneta Bartoszczyk Trochimiuk, p. Bożena Korkosz i p. Irmina Goch otrzymały nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw.


ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I PASOWANIE NA UCZNIA


„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna” – napisał Friedrich von Schiller – niemiecki poeta i filozof.
Drodzy Pierwszoklasiści, życzymy Wam, aby Wasza szkolna droga była odkrywaniem piękna ukrytego nauce, ludziach i świecie.

Film ze ślubowaniaProjekt "Akademia profilaktyki" w ramach realizacji rządowego programu "Bezpieczna+". Od września realizujemy w naszej szkole rządowy program "Bezpieczna+", w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na działania wdrażające projekt "Akademia profilaktyki". Podstawowym założeniem tego projektu było stworzenie i wyposażenie pracowni socjoterapeutycznej, w której odbywają się warsztaty z zakresu kompetencji społecznych adresowane do uczniów oraz nauczycieli. Tematem przewodnim zajęć dla uczniów prowadzonych przez trenera personalnego – Pana Piotra Tytonia – było doskonalenie obszaru komunikacji, budowanie relacji rówieśniczej, przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

"Akademia profilaktyki" to projekt realizowany w ramach rządowego programu "Bezpieczna+"Poukładaj sobie w głowie na nowy rok" to kampania społeczna prowadzona przez Instytut Edukacji Pozytywnej – dzisiaj 11 października uczestnikami byli uczniowie klasy VI a – wspaniałe dzieciaki, które pod czujnym okiem trenerki rozwijali swoją kreatywność i kompetencje społeczne. Dziękujemy – Małgosi Nowicka i zapraszamy do naszej szkoły na kolejne inspirujące warsztaty.


Niezapomniane spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce – Paulem W. Jonesem! Z Panem Ambasadorem spotkaliśmy się 29 wrzesnia przed pomnikiem chrząszcza,  by powitać naszego gościa w Szczebrzeszynie i nauczyć go słynnego wiersza Jana Brzechwy pt. "Chrząszcz". Przyznać trzeba, że nasi uczniowie spisali się doskonale, a Pan Ambasador znakomicie opanował ten zabawny, acz skomplikowany nieco utwór. Na zakończenie tej innowacyjnej lekcji wręczyliśmy naszemu gościowi statuetkę chrząszcza oraz egzemplarz wiersza, żeby pamiętał o Szczebrzeszynie i wspaniałych uczniach z SP1.W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Szczebrzeszynie przystąpiła po raz drugi do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna pod hasłem:

 Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Patrole Egzaminacyjne (uczniowie klas VII) pod czujnym okiem koordynatorów akcji – Jolanty Jarosz i Małgorzaty Pawelec wraz z Dyrektorem szkoły Anetą Bartoszczyk – Trochimiuk wyruszyły na Plac Kościuszki przed Pomnik Chrząszcza, gdzie utworzone zostało specjalne, przyozdobione kolorowymi balonami, stanowisko, przy którym każdy mieszkaniec Szczebrzeszyna mógł sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia. Do wspólnej zabawy udało się też namówić gromadzących się przy Pomniku Chrząszcza turystów z Garwolina, Bytomia oraz Gdańska i Gdyni.

Patrole odwiedziły również pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Cieszy fakt, że wszyscy wykazali się świetną znajomością tabliczki mnożenia, zdobywając certyfikat – tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Akcja była udana, sprawiła wiele radości uczniom, nauczycielom, mieszkańcom Szczebrzeszyna jak też turystom zwiedzającym nasze miasto. Obchody VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, które weszły na stałe do  kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, uświadomiły wszystkim, że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

Gratulujemy Ekspertom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom tej sympatycznej i pożytecznej akcji. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły – Anecie Bartoszczyk – Trochimiuk, koordynatorom: Jolancie Jarosz i Małgorzacie Pawelec za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tego święta.UWAGA!

Dnia 29 września 2017 roku (piątek) uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie organizują akcję obchodów
VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

W tym dniu każdy mieszkaniec Szczebrzeszyna będzie mógł w formie zabawy zmierzyć się z tabliczką mnożenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fascynującej zabawie.

Czekamy na Państwa przy pomniku Chrząszcza w godzinach 12.00 – 13.00.

 

ZOSTAŃ EKSPERTEM TABLICZKI MNOŻENIA!                                  

                                                  Organizatorzy akcji:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie


DOŻYNKI, NARODOWE CZYTANIE

10 września 2017r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku czytano utwór Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Uczniowie przygotowali inscenizację wybranych scen dramatu, która została zaprezentowana podczas gminnych dożynek w Szczebrzeszynie. Występ młodych artystów uświetnili swoją obecnością: Pani Maria Loc – Oczkoś – Sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn  oraz   Pan Henryk Matej – Starosta Zamojski, którzy przeczytali fragmenty „Wesela”. Widowisko zakończyło się pięknie wykonanym przez młodzież polonezem, a cały występ został nagrodzony przez licznie zgromadzonych mieszkańców miasta gromkimi brawami.Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017 roku (poniedziałek)

godz.  8.00   – Msza św. w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

godz.  9.15   – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej

godz.  11.00 – Odjazd autobusów kursowych


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31.12.2017 r. Zimowa Przerwa Świąteczna

29.01.2017 r. – 11.02.2018 r. Ferie zimowe

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świateczna

22.06.2018 r. Zakończenie roku szkolnego


Po raz pierwszy podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie zorganizowano grę uliczną przybliżającą osobę dra Zygmunta Klukowskiego, lekarza, bibliofila, działacza, który przez wiele lat mieszkał w mieście chrząszcza.Wspomnienia z III Festiwalu Stolicy Języka Polskiego.

Nasi wolontariusze w akcji.Gra uliczna "W mieście doktora Klukowskiego"Już od tygodnia animatorzy z Lata w Teatrze prowadzą w naszej szkole wakacyjne warsztaty aktorskie, scenograficzne, muzyczne i dziennikarskie. Lato w Teatrze to wspaniała inicjatywa, która wzbogaca uczniów i nauczycieli z SP1 o nowe doświadczenia estetyczne i artystyczne. Efekty działań animatorów i uczestników warsztatów będzie można zobaczyć 7 lipca na premierze widowiska na podstawie animacji "Było sobie życie". Zapraszamy!Uczniowie klasy III c i II b Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie wzięli udział  w  kampanii społecznej Cartoon Network – „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich zachowań wśród dzieci. W tym roku twarzą akcji został piłkarz reprezentacji Polski – Jakub Błaszczykowski, który zachęca dzieci do gry fair play i propaguje koleżeńskie zachowania. Kampania pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, w partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, ma pomóc najmłodszym, rodzicom i nauczycielom radzić sobie z problemem dokuczania. Kampania oprócz uświadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą dokuczanie, promuje postawę reagowania i promowania przyjaznych zachowań wśród młodych ludzi.

 


 Propozycje na wypoczynek wakacyjny

 • Lato w teatrze 26 czerwca – 9 lipca 2017r. (warsztaty artystyczne, aktorskie, muzyczne, scenograficzne i dziennikarskie)
 • Festiwal Stolica Języka Polskiego 6-12 sierpnia 2017 r. (spotkania aktorskie, warsztaty, koncerty, spektakle teatralne)

Opłaty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia
lub niezwrócenia podręcznika

4,34 zł  za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I

4,21 zł. za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II

2,35 zł  za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła”
do klasy III

Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Opłaty należy dokonywać na konto numer 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

W nazwie odbiorcy:  GMINA SZCZEBRZESZYN

PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

22-460 SZCZEBRZESZYN

W tytule należy wpisać: NAZWA PODRĘCZNIKA, CZĘŚĆ, KLASA

Potwierdzenie dokonania wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu
w szkole.


2 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zamościu odbyło się podsumowanie Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III – MiMaK 2017r.

Po trudnych zmaganiach w czterech etapach uczeń klasy III C Jakub Sobczuk uzyskał tytuł laureata tego konkursu.

Gratulujemy


„Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – projekt edukacyjny realizowany przez uczniów ze Szczebrzeszyna

Młodzi szczebrzeszynianie –  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”.

Projekt edukacyjny „Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji” upowszechniał postać, idee oraz dorobek Janusza Korczaka, a także kształtował świadomość dzieci w zakresie ich praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość zgłębienia wielokulturowej historii Szczebrzeszyna, której przybliżenie było ważnym czynnikiem kształtującym postawę otwartości, empatii i tolerancji.

Kilkumiesięczne działania projektowe podsumowane zostały w Dzień Dziecka –  1 czerwca 2017 roku podczas happeningu dedykowanego zarówno uczniom, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Podczas podsumowania zaprezentowane zostały wzruszające etiudy teatralne upamiętniające Janusza Korczaka, Małkę Holc (nauczycielkę, która zginęła w obozie koncentracyjnym w Bełżcu) oraz Jankiela Grojsera ( Ostatniego Żyda w Szczebrzeszynie, którego grób znajduje się na cmentarzu rzymsko-katolickim).

Ważnym momentem podsumowania był panel dyskusyjny moderowany przez uczniów dotyczący tolerancji i respektowania praw dziecka szczególnie
w odniesieniu do lokalnych realiów.  Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele wielu instytucji, a uczennice miały okazję sprawdzić swoje możliwości w roli prowadzących.

Punktem kulminacyjnym podsumowania projektu był festiwal latawców
i balonów, który odbył się na Rynku Miejskim tuż przy pomniku słynnego Chrząszcza. Uczniowie odczytali listy skierowane do Janusza Korczaka, które znajdowały się na latawcach, a następnie zaprosili gości i przechodniów,
by z okazji Dnia Dziecka zapisali na balonach swoje marzenia. Wypuszczenie balonów z marzeniami było dla wszystkich uczestników wspaniałą zabawą. Tegoroczny Dzień Dziecka w Szczebrzeszynie był wielokulturowy, pełny dialogu, kolorów i spełnionych marzeń, a to wszytko dzięki projektowi „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”.

Projekt został nagrodzony w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”
i jako laureat otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Organizatora Konkursu – Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.  IV edycja Konkursu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka przebiega pod Patronatem dr. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

                            Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk       

                                                                       


XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

Od 26 do 28 maja w Puławach odbywał się XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach. Ogólnopolskie Zloty Szkół Sienkiewiczowskich to spotkania przedstawicieli szkół noszących imię polskiego Noblisty. Na tegorocznym zlocie Szkołę Podstawową nr 1 w Szczebrzeszynie reprezentowały uczennice: Ewelina Sierkowska i Kornelia Rzemieniuk pod opieką dyr. Anety Bartoszczyk-Trochimiuk.

Tradycja organizowania Ogólnopolskich Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich sięga roku 1993, kiedy ówczesny dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Antoni Cybulski, zainicjował i zorganizował I Ogólnopolskie Spotkanie Szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Od tego czasu Muzeum przypada zaszczyt być honorowym organizatorem zlotów, a z okazji Jubileuszu XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich także jego gospodarzem.

Podczas tegorocznego spotkania Braci Sienkiewiczowskiej uczestnicy zwiedzili miejsca związane z Patronem: Muzeum w Woli Okrzejskiej, Kopiec Sienkiewicza, pomnik „Matka i Syn” na cmentarzu w Okrzei. Zlotowicze odwiedzili także Kazimierz Dolny i Osadę Pałacową w Puławach. Gośćmi honorowymi zlotu byli: wnuk pisarza – Juliusz Sienkiewicz i Anna Dziewanowska – prawnuczka. Niezwykłą atrakcją dla wszystkich było spotkanie z aktorką Magdaleną Zawadzką i reżyserem Jerzym Hoffmanem.

Udział w zlocie był dla nas wielkim wyróżnieniem oraz inspiracją, by idee Braci Sienkiewiczowskiej upowszechniać i kultywować w naszej szkole.

 


 


 

Projekt „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” już na finiszu!  Pracujemy nad scenariuszem podsumowania, projektujemy scenografię, przygotowujemy latawce i balony na festiwal, a przede wszystkim doskonale się bawimy.  Nasze projektowe dokonania można będzie zobaczyć 1 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz na Rynku Miejskim przed pomnikiem Chrząszcza. Zapraszamy!!!

         Projekt „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” został nagrodzony w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest” i jako laureat otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Organizatora Konkursu – Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. 


Spacer śladami wielokulturowej historii Szczebrzeszyna to jeden z etapów realizacji projektu edukacyjnego pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”. Uczestnicy projektu – uczniowie SP1 w Szczebrzeszynie mieli możliwość zetknięcia się z historią, która zapisała się w pamięci ulic, kamienic, mijanych drzew. Odwiedziliśmy synagogę, kirkut, grób Jankiela Grojsera, na którym złożyliśmy symboliczne kamyki. Rozmowy, fragmenty zgromadzonych wywiadów i atmosfera odwiedzanych miejsc uświadomiła nam, że Szczebrzeszyn uczy tolerancji.

Projekt „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” został nagrodzony w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest” i jako laureat otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Organizatora Konkursu – Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.


Zakończyliśmy udział w zainaugurowanym we wrześniu ubiegłego roku Konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu i nowych technologii, a także rozwijanie kompetencji rodziców w tej tematyce.

W trwającym siedem miesięcy Konkursie udział wzięli uczniowie, rodzice  i nauczyciele naszej szkoły.


Wyniki Gminnego Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii"

Wyniki XV Edycji Gminnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego dla klas IV – VI


PODSUMOWANIE KONKURSÓW GMINNYCH  Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie znalazła się w zaszczytnym gronie 30 szkół wybranych do tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu pn. „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej" (http://instytutep.pl/superwizja-w-szkole/) realizowanego przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

            Projekt „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej” jest innowacyjnym programem, w ramach którego na rok 2017 zaplanowano następujące działania:

 • 5 spotkań stacjonarnych superwizyjnych dla nauczycieli;
 • 10 spotkań superwizyjnych indywidualnych online;
 • 12 godzin szkoleniowych z tematyki wychowawczo-profilaktycznej dla grona pedagogicznego;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla wybranych klas.

Szkoła w ramach projektu będzie mogła skorzystać z pakietu szkoleniowego dotyczącego wychowania i profilaktyki we współczesnej szkole. W każdym cyklu szkoleniowym powstaną także programy wychowania i profilaktyki z uwzględnieniem wypracowanych metod i wdrożeniem systemu superwizji w szkole. Eksperci Instytutu Edukacji Pozytywnej dokonają analizy programów i ocenią ich spójność
z potencjałem danej szkoły i potrzeb uczniów.

Całość projektu (poza zajęciami dla dzieci i młodzieży) finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warsztaty dla dzieci i młodzieży sfinansuje Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej  z własnych środków.


DNI OTWARTE„Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – projekt edukacyjny realizowany przez uczniów ze Szczebrzeszyna

 

Młodzi szczebrzeszynianie –  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”. Projekt został nagrodzony w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI
I MŁODZIEŻĄ
pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest” i jako laureat otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Organizatora Konkursu – Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. 

Projekt edukacyjny „Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji” upowszechnia postać, idee oraz dorobek Janusza Korczaka, a także kształtuje świadomość dzieci w zakresie praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają możliwość zgłębienia wielokulturowej historii naszego miasta, której przybliżenie jest ważnym czynnikiem kształtującym postawę otwartości, empatii i tolerancji.

Kilkumiesięczne działania projektowe podsumowane zostaną 1 czerwca 2017 roku podczas happeningu dedykowanego zarówno uczniom, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie panel dyskusyjny moderowany przez uczniów dotyczący tolerancji i respektowania praw dziecka szczególnie w odniesieniu do naszego miasta.  Ponadto podczas happeningu uczniowie zaprezentują część artystyczną poświęconą prawom dziecka, a także etiudy teatralne upamiętniające Janusza Korczaka, Małkę Holc oraz Jankiela Grojsera.  Tegoroczny Dzień Dziecka w Szczebrzeszynie zapowiada się radośnie, edukacyjnie i wielokulturowo.

Wszystkim działaniom podejmowanym podczas realizacji projektu „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” przyświecają słowa Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest” oraz myśl, by idee tolerancji, otwartości i empatii stały się wizytówką naszego miasta.

Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk


 


Szkolne spotkania z życiem i działalnością doktora Zygmunta Klukowskiego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie poświęconym życiu i działalności doktora Zygmunta Klukowskiego.  Prelekcję dotyczącą lekarza ze Szczebrzeszyna przygotował Pan Dariusz Górny – polonista i regionalista, który od lat fascynuje się postacią doktora Klukowskiego. Wykład  urozmaicony został prezentacją pamiątek związanych z działalnością bibliofilską i wojenną doktora Klukowskiego, które od lat znajdują się w zbiorach naszej szkoły.  Prezentacja informacji o działalności doktora Klukowskiego to pierwszy etap projektu, który realizowany jest przez naszych uczniów. Wśród założeń projektu są także konkursy literackie, historyczne oraz gra miejska – wszystkie te działania skupione są wokół idei propagowania wśród młodych ludzi lokalnej historii i przybliżania działalności wybitnych postaci związanych z naszym miastem.

Mamy nadzieję, że idea tego przedsięwzięcia na stałe zapisze się w kulturalno-historyczny harmonogram naszych szkolnych działań.WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCHplakat_ferie


byc_ignacy1

 

 

 

Grupa uczniów z klasy VI a naszej szkoły należąca do koła przyrodniczego „Odkrywcy” uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) im. Ignacego Łukasiewicza, która od lat wspiera działania promujące naukę, edukację i historię.

Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza wyłonić ma placówkę, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Jego zadaniem jest szerzenie wiedzy o polskich wynalazcach i ich dziełach, a także przeprowadzanie eksperymentów, które tłumacząc działanie zjawisk w naszym świecie, udowadniają jednocześnie, jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca może być nauka.

W zmaganiach o uzyskanie tego zaszczytnego tytułu stanęło 157 szkół!

Kto wie, może wśród uczniów naszej szkoły kryje się następca samego Łukasiewicza – twórcy podwalin przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie, lub innego sławnego Polaka …?

A więc do dzieła!

byc_ignacy


plakat_k_nowor


SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI

9 grudnia 2016 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zmian w systemie edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie:

Lubelski Wicekurator Oświaty – Pan Ryszard Golec, Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie – Pani Monika Żur oraz wizytatorzy – Pani Dorota Kurzyńska i Pani Anna Drawdzik. W auli szkolnej zgromadzili się również przedstawiciele Urzędu Gminy w Szczebrzeszynie, dyrektorzy szkół, reprezentacje rad pedagogicznych, rad rodziców i związków zawodowych.

Podczas spotkania poruszano przede wszystkim kwestie związane z tworzeniem nowej sieci placówek, które wynikają z zakładanych przekształceń dotychczasowych 6-klasowych szkół podstawowych w szkoły 8-klasowe oraz wygaszania gimnazjów. Tematyka spotkania dotyczyła także sytuacji demograficznej w gminie, subwencji oświatowej i finansowania zakładanych zmian oraz podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

Spotkanie oprócz aspektu informacyjnego miało charakter dyskusji, której celem było umożliwienie wypracowania rozwiązań uwzględniających różne stanowiska i punkty widzenia.PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NASZEJ SZKOŁY

Z OKAZJI ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO

Patron naszej szkoły – laureat Nagrody Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spotykany geniusz” – Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest za klasyka powieści historycznej oraz jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury polskiej.

Podkreślić należy, że rok 2016 ustanowiony został Rokiem Henryka Sienkiewicza – w uzasadnieniu tej decyzji podkreśla się: 170. rocznicę urodzin pisarza, setną rocznicę jego śmierci, 110. rocznicę przyznania twórcy Nagrody Nobla oraz 120. rocznicę książkowego wydania „Quo vadis”. W uzasadnieniu napisano: Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli.

Rok Sienkiewiczowski w naszej szkole obchodzony był z wielką dumą, gdyż  wszystkie przedsięwzięcia związane z naszym Patronem uświadamiały nam, iż należymy do wielkiej i zacnej rodziny Szkół Sienkiewiczowskich.


W czasie świątecznych przygotowań członkowie Szkolne Koło Caritas oraz Samorządu Uczniowskiego z naszej szkoły pamiętali o tych najbardziej potrzebujących ciepła i miłości. Pod kierownictwem p. Bożeny Korkosz oraz z rozśpiewaną p. Joanną Pańczyk 20.12.2016r odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ul Zamojskiej oraz Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie. z życzeniami, kolędami oraz paczkami świątecznymi. Było to bardzo wzruszające spotkanie zarówno dla pensjonariuszy jaki i uczniów oraz opiekunów.

caritas4 caritas2 caritas5caritas3


Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam. Jego celem jest podniesienie kompetebezpieczni tu tamncji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Konkurs rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 marca 2017 r.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice realizując aktywności konkursowe wspólnie zbierają punkty dla szkoły.

Dzieci zdobywają punkty dzięki swojej aktywności w trakcie zajęć edukacyjnych i biorąc udział w zadaniach konkursowych.

Rodzice mają za zadanie pozyskanie certyfikatów za realizację kursu Bezpiecznie Tu i Tam na fundacja.orange.pl/kurs.

Nauczyciele zdobywają punkty za realizację aktywności konkursowych dla dzieci i rodziców zgodnie z programem dydaktycznym akcji:

 1. Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci online.
 2. Zorganizowanie pikniku edukacyjnego dla dzieci.
 3. Przeprowadzenie trzech zadań konkursowych dla uczniów w tematyce bezpieczeństwa online: Rywalizacji na słowa, Rywalizacji na obrazy, Rywalizacji na multimedia.

Wszystkich rodziców prosimy o zarejestrowanie się na stronie fundacja.orange.pl/kurs i zdobywanie certyfikatów.

Nagrodą główną dla szkoły, która zwycięży w Konkursie jest wyposażenie szkolnej pracowni multimedialnej w sprzęt o wartości 30 000 zł. Szkoły, które uplasują się na kolejnych 10 miejscach w tabeli punktacji, otrzymają nagrody wyróżnienia w postaci sprzętu dydaktycznego o wartości 5000 zł każdy.

Nagrody czekają również na uczniów, którzy wezmą udział w 3 zadaniach konkursowych. Najlepsze trzy prace w każdej rywalizacji zostaną nagrodzone tabletami i gadżetami elektronicznymi.


„SZCZEBRZESZYN UCZY (SIĘ) TOLERANCJI"

Wspaniała wiadomość dla UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SZCZEBRZESZYNA – nasz projekt edukacyjny pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji" został faworytem publiczności – zebraliśmy największą liczbę głosów!!! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA AANGAŻOWANIE, WSPARCIE I ODDANE GŁOSY!!!

20 listopada 2016 roku w Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został rozstrzygnięty IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

W konkursie wyłoniono 5 Laureatów, a w wyborach publicznych oddano 604009 głosów. Faworytem publiczności został projekt pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – 310507 głosów.

Szczegółowe informacje o Laureatach – autorach i projektach – oraz przebiegu głosowania znajdują się na: www.pskorczak.org.pl

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara oraz Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

korczak

 


16 listopada 2016r. delegacja naszej szkoły wraz z nauczycielką języka polskiego Małgorzatą Gil uczestniczyła w Konferencji Naukowej „Henryk Sienkiewicz – przesłania i konteksty w literaturze polskiej”, zorganizowanej z okazji 80 – lecia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury. Przybyło na nią wielu znamienitych gości z ramienia lokalnych władz, zaprzyjaźnionych z Biblioteką instytucji, placówek oświatowych oraz szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza. Uczestnicy Konferencji mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat życia i twórczości Noblisty, jego związków z naszym regionem oraz współczesnych adaptacji utworów pisarza. Podczas Jubileuszu podsumowane zostały regionalne konkursy sienkiewiczowskie. W konkursie na komiks „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza Julia Bednarz z kl. VIa zajęła I. miejsce, a Leonard Bożek z kl. Va  – wyróżnienie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

h_sienkieiwcz_plakat1 h_sienkieiwcz_plakat2
h_sienkieiwcz_plakat5 h_sienkieiwcz_plakat4

AKCJA ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI ZAKOŃCZONA!

15 listopada 2016 roku zakończyliśmy trwającą  ponad dwa tygodnie akcję ekologiczną „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”, której celem było zebranie jak największej liczby elektroodpadów.  Będą one odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane.

Zbiórka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami przywozili do szkoły zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Udało się nam uzbierać łącznie 1620 kilogramów elektrośmieci!!!

Dzięki takim akcjom przyczyniamy się do odzysku surowców przeznaczonych do ponownego użytku i zmniejszenia odpadów trafiających – w sposób często bezmyślny i niekontrolowany –  na „dzikie wysypiska”.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę.

elektrośmieci

elektrośmieci


GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE!!! 🙂

Drodzy,
mamy wspaniałą wiadomość – nasz projekt "SZCZEBRZESZYN UCZY (SIĘ) TOLERANCJI" znalazł się w gronie projektów wyłonionych do PUBLICZNEGO GŁOSOWANIA w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Przed nami kolejny etap konkursu – głosowanie publiczności – LICZYMY TERAZ NA WASZE WSPARCIE!!!
Poniżej podajemy link do głosowania http://www.pskorczak.org.pl/strony/konkursy_04.htm

GŁOSUJEMY DO 18 LISTOPADA!


plakat pion


Zapraszamy na pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów tanecznych prowadzonych przez naszą absolwentkę – instruktora tańca panią Martynę Zbiegień.

plakat_taniec


Zbiórka elektrośmieci trwa od 24.10.2016r. do 9.11.2016r. Elektrośmieci odbieramy na terenie szkoły w pomieszczeniu oznaczonym plakatem zbiórki.

 

elekt1elekt2


logoZOSTAŃ EKSPERTEM tabl mnozenia

TABLICZKI MNOŻENIA!

30 września 2016 roku (piątek) uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie organizują akcję obchodów 
VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Tego dnia każdy mieszkaniec Szczebrzeszyna będzie mógł w formie zabawy zmierzyć się z tabliczką mnożenia. 

Czekamy na Państwa przy pomniku Chrząszcza 
w godzinach od 1000 do 1100

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fascynującej zabawie!

Organizatorzy akcji:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie

 


 

„UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI –

bookcrossing com

DZIEL SIĘ Z INNYMI RADOŚCIĄ CZYTANIA”

 

Uruchamiamy w naszej szkole oficjalną akcję bookcrossingową!

 •  Masz w swoich zbiorach ciekawe książki, które już dawno przeczytałeś, a teraz stoją na półce i pokrywają się kurzem?
 •  Przynieś je do biblioteki i pozwól, aby wędrowały z rąk do rąk.
 •  Zebrane w ten sposób książki trafią na powstające w naszej szkole "magiczne półki", a potem do rąk czytelników.

 


tabl mnozeniaŚwiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia – to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. 

30 września 2016 r. szkoły z różnych stron świata będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia sie matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

"Tabliczkowa wiedza" sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia.

Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów oraz dorosłych.

Wiele emocji wywołują egzaminy przeprowadzone przez Patrole Egzaminacyjne. Uczniowie – egzaminatorzy wychodzą na ulice, do sklepów, parków i przepytują przypadkowych przechodniów. Towarzyszą im kolorowe transparenty, balony i wiele innych pomysłowych dekoracji. Patrol musi być widoczny!

Każda osoba, która odpowie na 5 pytań z losu otrzymuje tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Akcja ta będzie też odbywać się w naszej szkole. O szczegółach akcji poinformujemy na specjalnym apelu. 

Ale już od dzisiaj radzimy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom obsługi…

Powtarzajcie TABLICZKĘ MNOŻENIA… BO NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY…!!!  :))))